فعالین بلوچ در فضای مجازی این ویدئو موزیک را به اشتراک گذاشته اند.