این ویدئوی جالب در اینستاگرام منتشر شده است که نشان از وجود استعدادهای ناب در بلوچستان دارد.