صفحه اینستاگرامی zaher_jan_balooch پستی از خواندن ظاهر بلوچ را به اشتراک گذاشت.