بارش‌های موسمی مونسون دیشب در برخی نقاط بلوچستان موجب خسارت‌هایی در دشتیاری، چابهار، کنارک و برخی نقاط دیگر شد؛ خبرنگار میار جل در کنارک خسارت‌های بارش و طوفان دیشب در این شهر را تصویر کشیده است.