اسماعیل حسن‌زهی نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی پیامی برای افتتاح سایت بلوچی میار جل فرستاده که از نظر می‌گذرد.