جمعی از نمایندگان و فعالین فرهنگی و اجتماعی بلوچستان با ارسال پیام‌هایی تصویری به افتتاح سایت بلوچی میار جل واکنش نشان دادند؛ بخش‌هایی از این پیام‌ها از نظر می‌گذرد و مفصل هرپیام در روزهای آینده منتشر می‌شود.