صفحه اینستاگرام ایرانشهر لاولی سیستی " iranshahr_lovely_city " با انتشار سلسله ویدئو‌هایی نوشت: استاد زرخاتون عظيمی ايرندگانی داری دكتری افتخاری هنر، به استثنای رزومه پربار هنری خويش، شخصيتی كاريزما و منحصر به فرد دارد كه برخاسته از نبوغ ويژه ايشان است.⁣