تنها سالن ورزشی بخش زرآباد که مکانی برای برگزاری رویدادهای ورزشی بویژه رشته فوتسال و والیبال است این روزها حال ناخوشی دارد. روایت ویدیویی میار جل از نظر می‌گذرد.

 

 

محمد هوتی‌پور