پسا شمر مجموعه روایت‌های ویدئویی پایگاه اطلاع رسانی میارجل، از روزهای بعد از حادثه تلخ مرز سراوان است. قسمت دوم این روایت تعداد سوخت‌بران جانباخته را از زبان یک شاهد عینی بیان می کند.