اگر می شد با صدای اعظم سامی خواننده خوش صدایی که دارای محبوبیت فراوانی در بلوچستان ایران ، افغانستان و پاکستان است .