کمبود امکانات پزشکی در بیمارستان چابهار بسیاری از بیماران را سرگردان کرده است؛ ویدیویی از یک بیمار خاص که به‌خاطر نبود امکانات درد می‌کشد در فضای مجازی بلوچستان داغ شده که از نظر می‌گذرد.