تپاکی کاری متفاوت از وحید ترکش خواننده خوب بلوچ است که با مضمونی اجتماعی و حماسی منتشر شده است، تنظیم این اثر خوب را محمد دهقان انجام داده و امیر حیدری هم میکس این اثر را بر عهده داشته است.