زاهدان و خاش پس از چند سال جامه سفید بر تن کردندیکشنبه 9 بهمن 1401

روایت ویدئویی میارجل؛
زاهدان و خاش پس از چند سال جامه سفید بر تن کردند

سازمان هواشناسی استان سیستان و بلوچستان از سفید پوش شدن ۱۸ ایستگاه هواشناسی این استان خبر داد.

صوت و تصویر

در جریان بلوچستان

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

من_بلوچم_جدایی_طلب_نیستم