تهمت تجزیه طلبی را از روی قوم من برداریدسه شنبه 1 آذر 1401

پویش//1
تهمت تجزیه طلبی را از روی قوم من بردارید

یکی از بزرگترین ظلم ها در حوادث پس از جمعه خونین زاهدان اتهام تجزیه طلبی به مردم و نمازگران مسجد مکی زاهدان بود.....

سیاسی

در جریان بلوچستان

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

من_بلوچم_جدایی_طلب_نیستم