حضور فعال بانوان بلوچ در رشد و توسعه جامعهپنجشنبه 15 تیر 1402

بانوان فعال بلوچ؛
حضور فعال بانوان بلوچ در رشد و توسعه جامعه

زنان بلوچ با حضور در فعالیت های اجتماعی همگام و دوشادوش با مردان جهت رشد و توسعه جامعه گام برمی دارند؛ این قشر فعال در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی توانمندی های خودشان را ثابت کرده اند.

یک بانوی فعال بلوچ از نقش پر رنگ زنان بلوچ در جامعه می‌گویدیکشنبه 17 اردیبهشت 1402

گفتگو با بانوی فعال بلوچ؛
یک بانوی فعال بلوچ از نقش پر رنگ زنان بلوچ در جامعه می‌گوید

بخشدار مرکزی  چابهار: بلوچستان پیشرو در مدیریرت زنان کشور استشنبه 2 اردیبهشت 1402

زنان حق شان را خودشان بگیرند؛
بخشدار مرکزی چابهار: بلوچستان پیشرو در مدیریرت زنان کشور است

زنان

در جریان بلوچستان

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

من_بلوچم_جدایی_طلب_نیستم