دندانپزشک نابغه: تنها حامی من مادرم است، به بلوچ بودنم افتخار می‌کنمسه شنبه 12 اسفند 1399

زنان موفق بلوچ
دندانپزشک نابغه: تنها حامی من مادرم است، به بلوچ بودنم افتخار می‌کنم

دکتر وفا بلوچ دندان پزشک اماراتی از هیئت بهداشت دبی از بین ۲۵۰۰ کاندید نفر اول و برنده جایزه استیوی شد؛ او به رسانه‌ها گفت: تنها حامی من مادرم است.

زنان