ازسرگیری روابط ایران و عربستان  و تاثیر آن در منطقه/ میارجل بررسی می کندپنجشنبه 24 فروردین 1402

بولتن بیست و یکم میارجل؛
ازسرگیری روابط ایران و عربستان و تاثیر آن در منطقه/ میارجل بررسی می کند

در این شماره از بولتن میارجل به سراغ مسئله از سرگیری روابط ایران و عربستان رفته ایم و مسئله را با کارشناس بلوچ مورد بررسی قرار داده ایم.

فیلم| مولوی نهنگی ازمسلمانان تقاضای حمایت فلسطینیان را داردپنجشنبه 24 فروردین 1402

قدس آرمان همه انسان ها؛
فیلم| مولوی نهنگی ازمسلمانان تقاضای حمایت فلسطینیان را دارد

فیلم| چرا روز قدس برای مسلمانان مهم استپنجشنبه 24 فروردین 1402

روایت بلوچی از واقعیت فلسطین؛
فیلم| چرا روز قدس برای مسلمانان مهم است

فلسطین آرمان مشترک امت اسلامی استسه شنبه 22 فروردین 1402

فلسطین پاره تن اسلام؛
فلسطین آرمان مشترک امت اسلامی است

بین الملل

در جریان بلوچستان

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

من_بلوچم_جدایی_طلب_نیستم