صف؛ واژه ای که برای مردم بلوچستان تداعی گر تلخی استدوشنبه 10 بهمن 1401

با شهروند خبرنگاران میارجل؛
صف؛ واژه ای که برای مردم بلوچستان تداعی گر تلخی است

شهروند خبرنگار سراوانی از وضعیت صف های طولانی بنزین که دامنگیر مردم سراوان شده است، ویدیویی برای میارجل ارسال کرده است.

ایران

در جریان بلوچستان

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

من_بلوچم_جدایی_طلب_نیستم