حمل و نقل عمومی چابهار زیر ذره بین میارجل+ فیلمسه شنبه 29 شهریور 1401

گزارش ویدئویی میارجل؛
حمل و نقل عمومی چابهار زیر ذره بین میارجل+ فیلم

این بار میارجل به سراغ موضوع حمل و نقل عمومی در شهر چابهار رفته است، موضوعی که در کنار توسعه بندر اقیانوسی چابهار، نه تنها قدمی از قدم بر نداشته بلکه بالعکس، حرکتی رو به عقب و معکوس داشته است.

اقتصادی

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

افتتاح_سایت_بلوچی