پاکبانی که با شعر زندگی می کند/ بهرام داوودی: شعر و ادبیات بخش تاثیر گذار زندگی من است+فیلمدوشنبه 29 شهریور 1400

گپ و گفت ویدئویی؛
پاکبانی که با شعر زندگی می کند/ بهرام داوودی: شعر و ادبیات بخش تاثیر گذار زندگی من است+فیلم

بهرام داودی متخلص به بهرام صبور ، پاکبان شهرداری است که از درِ دل ها و علایق و اتفاقات زندگی ادبی اش به میار جل می‌گوید.

ادبی

افتتاح_سایت_بلوچی