زبان و لباس بلوچی نشانه فرهنگ غنی و ایرانی مردمان بلوچستان استسه شنبه 12 اسفند 1399

روز جهانی فرهنگ بلوچ؛
زبان و لباس بلوچی نشانه فرهنگ غنی و ایرانی مردمان بلوچستان است

فعالان فرهنگی بلوچ با اشاره به مستندات تاریخی می‌گویند؛ زبان بلوچی نزدیک ترین زبان به زبان ایرانیان قدیم است و لباس بلوچی نیز به لباس مردمان ایرانیان کهن شباهت بسیاری دارد.

ترانه زیبای  اگر می‌شد با صدای اعظم سامی+صوتدوشنبه 11 اسفند 1399

همگام با موسیقی بلوچستان
ترانه زیبای اگر می‌شد با صدای اعظم سامی+صوت

داستانکی زیبا از بزرگ مرد بلوچستانیکشنبه 3 اسفند 1399

گردش در فضای مجازی بلوچستان؛
داستانکی زیبا از بزرگ مرد بلوچستان

ادبی