برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی چابهار؛ میارجل روایت کردشنبه 12 شهریور 1401

گزارش ویدیویی میارجل؛
برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی چابهار؛ میارجل روایت کرد

دوربین میارجل این بار به میان هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه هنرهای تجسمی چابهار رفت تا از حال و روز آنها و دغدغه هایشان بپرسد.

ایران مدیون مردم بلوچستان استچهارشنبه 18 خرداد 1401

مصاحبه تفصیلی با یک فعال فرهنگی بلوچ
ایران مدیون مردم بلوچستان است

ادبی

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

افتتاح_سایت_بلوچی