خبر از فرا رسیدن پدیده مونسونشنبه 18 اردیبهشت 1400

گردش در فضای مجازی بلوچستان؛
خبر از فرا رسیدن پدیده مونسون

پیچ اینستاگرام " chabahar_gardi " با انتشار ویدئویی نوشت: صدای غرش دریا از چشم اقیانوس خبر از فرارسیدن پدیده_مونسون میده؛ نیمه اردیبهشت ماه کم کم سواحل صخره ای چابهار و کنارک با امواج بلند زیباتر میشه.

اجتماعی

افتتاح_سایت_بلوچی