این چاله ها با هدف اصلاح لوله های آب و مخابرات زده شده و فاقد هر گونه علامت هشداری است و امکان گرفتار شدن مردم را در شب و روز تقویت می کند و با عث نگرانی های نیز شده است .