هودیانی رییس جهاد بمپور:برای اولین بار ۱۰۰ هکتار آفتابگردان آجیلی به عنوان کشت جایگزین محصولات با نیاز آبی بالا نظیر ذرت علوفه ای در شهر بمپورکشت شد.