خبرنگار میارجل بمناسبت روز معلم شعر بلوچی می سراید که طی ویدئوی زیر از سمع و نظرشما مخاطبان گرامی میارجل می گذرد.

 

خبرنگار: مصعب رسولی زاد