این گردهمایی با حضور شاعران بزرگ بلوچستان همچون جناب آقای غلام حیدر قبا، عبدالحمید ایران نژاد، ایوب ایران نژاد و دکتر محمود زهی برجان هوت حسن هوتمحمد پهره ای به میزبانی استاد عابد آسکانی روستای اشکستگ منطقه کزور شهرستان سرباز برگزار شد.

 

خبرنگار: مصعب رسولی زاد