سید حسین حسینی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران از تحریریه میارجل بازدید کرد.