عبدالباسط بهرامی، استاد دانشگاه در موضوع کرونا یادداشتی برای میارجل ارسال کرده است که از نظرشما مخاطبان می گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ عبدالباسط بهرامی نوشته است: همانطور که میدانید بدایتِ کرونا از ووهان چین سپس همه ی جهان را گلاویز و تا به هنوز فرجامش نامعلوم ونامحدود، این میکروبِ ریزنقشِ متلون متأسفانه بسیاری را به تختهای بیمارستان روان ، بسیاری دیگر را جان و تاکنون همه ی آفاق را به چالش کشیده ، گویا کرونای منحوس با وجود همه ی مصائبی که برای اکثریتِ بشر به ارمغان ،ظاهراً برای برخیها ؛ از داروسازان و دارو داران گرفته تا شانه خالی کنان و کاهلان نعمت شد، چراکه در زمان اوجِ کرونا غالبِ امورات ؛ بطور مثال آموزش از راه دور در دستور کار که اتفاقاً این شیوه بهیچ وجه نتایج مطلوبی دربر نداشت و هرگز آموزشِ غیرحضوری جایگزین قابل قبولی برای آموزش حضوری نگردید بطوریکه سبب افت تحصیلی خیلِ عظیمی از دانش آموزان،با این وجود مع الاسف تا به امروز شماری از آموزگاران بویژه دبستانیها با سوءاستفاده از وضعیت پیش آمده ی کرونا همچنان بخشی از آموزش را بصورت مجازیِ غیرآنلاین ادامه ، در واقع قسمت عظیمی از بار آموزشی را به دوش والدین انداخته اند، امیدوارم آموزش کما فی سابق همچون" قبل از کرونا" کاملاً بصورت حضوری در کلاسها دایر ، که برای محقق شدن این امر نیازمند نظارتِ قدرتمندِ آموزش و پرورش بصورت مستمر و پایدار در مدارس و تحقیق از والدین در اینخصوص تا مبادا از این بیشتر بر روند آموزشِ کیفی آینده سازان خدشه وارد گردد.