برداشت خیار گلخانه ای در شهرستان زرآباد که از دیماه سالجاری شروع شده هنوز ادامه دارد.

 

 

 محمد هوتی پور