خبرنگار میارجل گزارشی از روستای حسین آباد شهرستان رامیان استان گلستان تهیه کرده؛ شغل بیشتر مردم این روستا کشاورزی و دامپروری است.

 

خبرنگار: عیسی سهوئی