شهرستان زرآباد با آب و هوای مناسب یکی از نقاط مستعد در کشت های محصولات گرمسیری و خارج از فصل است که از همین رو جهت صرفه جویی در مصرف آب و بهره وری بهتر محصولات کشاورزی، ارتقا< کشت های نوین کشاورزی در دستور کار جهاد کشاورزی شهرستان قرار دارد.

 

 

   محمد هوتی‌پور