شهرستان زرآباد یکی از نقاط مستعد در کشت محصولات کشاورزی در بلوچستان است که همچنان شاهد برداشت مرکبات از باغات کشاورزی این منطقه هستیم.

   محمد هوتی‌پور