در میارجل بولتن این هفته از وعده های وزیر بهداشت در مورد راه اندازی دانشکده علوم پزشکی و بیمارستان 540 تختخوابی تا وضعیت نابسامان ترمینال چابهار می‌گوییم و در بخش خبرهای کوتاه از مصائب صیادان خبر می‌دهیم