روستای بیرسفلی با جمعیت 800 نفری مدرسه ای فرسوده دارد که 90 نفر دانش آموز در آن تحصیل می کنند؛ مدرسه ای که به دلیل فرسوده بودنش برای دانش آموزان خطرآفرین است.

محمد ابراهیم شریفی نژاد