دیربازیست صف های طویل بنزین بر جایگاه های سوخت بلوچستان سایه گسترانده؛ برای از بین بردن این سایه از سوی دولت تدابیر مختلفی اندیشیده و اجرایی شده اما صف ها کوتاه نشدند که هیچ بلکه بر طولشان افزوده شده است، این بار خبرنگار میارجل راوی مصائب مردم ایرانشهر شده و از اوضاع و احوال این روزهای ایرانشهر می گوید.

 

گزارش از صالحه دادکانی