خبرنگار میارجل با نگاهی به آمار و ارقام اعلام شده از محرومیت و بی عدالتی های آموزشی منتشر شده در خبرگزاری ها وضعیت آموزشی سیستان و بلوچستان را بررسی می کند.

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده