عبدالرحمان محمدی زاده ساکن روستای گوهر کوه از توابع بخش بنت ده سالی است که در جرگۀ شعر و شاعری فعالیت می کند و در گپ و گفتی که با خبرنگار میارجل دارد از شعرهایش می گوید.