عبدالباسط بهرامی، فعال اجتماعی و فرهنگی و مدرس دانشگاه در موضوع عدم شایسته گزینی یادداشتی برای میارجل ارسال کرده است که از نظرشما مخاطبان می گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ عبدالباسط بهرامی نوشته است: مشاهده میگردد اینروزها افراد زیادی  تهی از علم ،خرد،تخصص،ظرفیت،شهامت...اما بواسطه ی سیم و زر یا اردوکشی و طایفه گرایی..برای خود شخصیت تراشی ، پیروِ آن متأسفانه پستهای سیاسی،اجتماعی...‌را اشغال ، بنوعی شایستگان را حذف و جامعه را از هر نظر به انحطاط میکشانند تردیدی نیست این افراد بزرگترین آسیب سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و اخلاقی...را به جامعه وارد ،  زیرا با زورِ ثروت و قدرت ، نه رقابتِ سالم ، مسندِ نخبگان را تسخیر  و به آن جایگاهی که نباید می‌رسیدند ، می‌رسند ، درنتیجه کشتی امید را به گِل مینشانند.
برای همین ، افراد کوچک یا نالایق  را "به صِرف  پولدار بودن.." بزرگ ساختن جفاست.
متأسفانه در پروسه اعتبار بخشی نامتعارف مثلِ«  انتخابِ غیر اصولی نماینده ، شورا،سردار...»  بغایت عمومِ مردم قصور دارند چراکه برخی از این نوعِ منتخبین علاوه براینکه شهامتِ دفاع از حقوقِ موکلین را ندارند حتی عاجز از روخوانی مطلب جزئی هستند.
شوربختانه این اپیدمیِ نامیمون"وجه بخشیدن غیر منطقیِ افراد" در بلوچستان بشدت مسری شده ، شاید بهمین دلیل در همه ی شاخص‌هایِ پیشرفت در قعر جدول قرار داریم.
هویداست رشد و توسعه هرجامعه ای درگرویِ انتخاب افراد، متناسب با میزان علم،خرد ،تخصص وتوانمندی...نسبت به جایگاهشان است ،نه میزان سیم و زر یا اردوکشی قبیله ای.