روستای راینگتان بخش آهوران شهرستان نیکشهر از جمله روستاهای محروم بلوچستان است؛ شرایط نامناسب مسیر ارتباطی و نبودآنتن دهی تلفن همراه مردم این روستا را با مشکلات زیادی مواجه کرده طوری که در شرایط بحرانی نمی توانند هیچگونه ارتباطی با مرکز بخش یا شهرستان برقرار کنند.

 

گزارش محمد ابراهیم شریفی نژاد