کدخدا فیض محمد محمدی یکی از معتمدین و ریش سفیدان شهر محمدان بمپور یکم مهر ماه نقاب در خاک کشید و به رحمت ایزدی پیوست ؛ وی شخصیتی صلح جو و خیرخواه بود که عمرش را در راه صلح و سازش و همدلی سپری کرد.

 

گزارش از جمال الدین حسین زهی