کریم جدگال دانش آموز بلوچ اهل پلان، راه دراز تحصیل از مقطع ابتدایی تا متوسطه دوم را طی کرد و به کنکور که رسید در جرگۀ بازماندگان قرار گرفت. بشنویم دغدغۀ وی و آرزوهایی که در سر می پروراند و تا دستیابی به آمالش فقط تا همکاری و توجه مسئولین فاصله است.

 

منصور کریمدادی و توحید صادقی