شهرستان سیب و سوران دارای ظرفیت های بالقوه تجارت مرزی، کشاورزی مدرن و معادن است که اگر توجه بیشتری به این ظرفیت ها بشود، می توان برای اشتغال زایی جوانان کار بزرگی انجام داد؛ همچنین این شهرستان به دلیل تابش اشعه خورشید قابلیت ایجاد نیروگاه های خورشیدی را دارد.

 

 

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده