محمد عباس حاجی زاده که کلیپ اناشید اسلامی‌اش به تازگی طرفدران زیادی پیدا کرده، مهمان میارجل شد.