دهستان کزور یکی از مناطق سرسبز و هدف گردشگری شهرستان سرباز است؛ با وجود این ظرفیت ها یکی از مناطق محروم سرباز است که نیازمند توجه بیشتر از جانب مسئولان است؛ بارش های مونسونی امسال فصل هامین را برای کشاورزان این منطقه تلخ کرد؛ نبود آنتن تلفن همراه پایدار و بی کیفیت بودن آسفالت جاده و نبود آب نما از دیگر مشکلاتی هستند که مردمانش از آن رنج می برند.

 

گزارش از مصعب رسولی زاد