میرین آسکانی اهل روستای کزور شهرستان سرباز از فعالیت های خود جهت حفظ و پاسداشت زبان بلوچی می گوید؛ در این گفت و گو با ما همراه باشید.

 

گزارش از مصعب رسولی زاد