عبدالباسط بهرامی، فعال اجتماعی و فرهنگی و مدرس دانشگاه در زمینۀ ازدواج های غیرخردمندانه یادداشتی برای میارجل ارسال کرده است که از نظرشما مخاطبان می گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ عبدالباسط بهرامی نوشته است: مبرهن است ازدواج غیر خردمندانه چه در جوامع سنتی ، چه مدرنیته اغلب رو به فنا هستند.
اگر در آنسوی گیتی “غرب”سیری بزنیم متوجه خواهیم شد نوع ازدواج بویژه گزینش همسر با نوع گزینش همسر در جوامع سنتی بسیار متفاوت است، شماری از نحوه گزینشھا و انتخاب شریک زندگی در هر دومکان “غرب و شرق” به لحاظ عقلی مورد نقد و ایراد هستند، برخی از آن نحوه گزینشھای نکوهیده در غرب بدین سان هستند که پسر و دختری در اتوبوس ، رستوران یا در انیستاگرام…آشنا ، بدون مشورت والدین و بدون پاییدن خانواده های همدیگر.. بلافاصله خود مبادرت به ازدواج مینمایند که متاسفانه دییری نمی پاید اغلب این نوع ازدواجھا به سردی یا جدایی می پیوندند، حال اگر این روی سکه یعنی ازدواجھای سنتی بلوچستان را زیر ذره بین ببریم متوجه میشویم به یک نوعی گاهاً از غربِ ولنگار هم مطرودتر عمل میکنیم!؟!
 ممکنست سوال کنیدچگونه ازغربِ ولنگار مطرودتر عمل میکنیم؟
بدینسان که برھه ای از زمان ملاکِ گزینش یا گلچینِ داماد در بلوچستان فارغ از هر معیاری غالباً براساس زاده و طایفه، اینروزھا نیز فارغ از هرچیزی«سن، سواد، درک وشعور، ادب واخلاق، شخصیت…: ۱-پولدار بودن ۲-پولدار بودن ۳-پولدار بودن است
تا جاییکه برخی از والدین، قبل از اینکه با دختر معصوم خود صحبت و مشورتی بکنند نخست داماد را به دامادی قبول ، سپس به زور یا تطمیع و موعظه…او را به نامزدی فرد مورد نظر می قبولانند ، یعنی آنقدر درِ گوشش میخوانند که فلانی پول دارد ، خوشبختت میکند و ازاین حرفھا….، 
شگفت این است رضایت کثیری از دخترهای بلوچ در مورد داماد فقط در حد بله گفتنیست که درون حجله بزور یا تطمیع والدین اخذ سپس به عاقد انتقال میگردد؟!؟
 حیرت آورتر این است آن دختر هنوز جدای از ھرچیز دیگری ، چھره همسر آتی اش را ندیده؟!؟
بعد از ازدواج تازه ملتفت میگردد چه دسته گلی به آب داده ، با یک فرد ۵۵… ساله ازدواج کرده ،  نه عشق سرش میشود نه محبت ، نه ادب دارد ، نه درک وشعور ، بقولی هیچ ندارد بجز دو ریال پول ، در واقع این دخترانِ مظلوم فدای بی خردی والدینی که دو ریالِ داماد هوش آنھارا ربوده، میشوند.
پرواضح است ملاکِ اصلیِ ازدواج در ابتدا پسند و دوست داشتن طرفین ”زوجین“ سپس موارد دیگر است.
بنابر تحقیقات میدانی اکثرِ این نوع ازدواجھا به جدایی ختم یا زندگی دختران معصوم فدای عرف وباور جامعه ھمچون زهرمار گردیده ، یعنی یک عمر با کسی که اصلاً دوستش نداشتند سرکردند چون در فرهنگ بلوچ غالباً طلاق خواستن قباحت وشناعت دارد، ھرچند که مدتیست معدود زنانی صدای حق طلبی خود را بلند کرده اند، امیدوارم جامعه ما با رعایت حساسیتھای عرفی و مذھبی و …، شرایط نوین دنیا را نیز در نظر، سپس ترتیبی اتخاذ نمایند ضمنِ تضمین حقوقِ زنان ،  باورھای غلط منسوخ گردند.