پیرو گزارش در خصوص مشکلات جایگاه توزیع گاز مایع راسک، شهروند خبرنگار میارجل برای شفاف سازی موضوع با مسئول توزیع گاز مایع راسک ارتباط برقرار کرده است؛ با ما همراه باشید.

 

گزارش از عبدالقادر شیخ زاده و امیر پیری