برنامه دیم په دیم میارجل میزبان اینفلوئنسرها و بلاگرهاست تا از خود و فالوورهایشان بگویند، در قسمت ششم محدثه نعیم پور مهمان این برنامه است......