شهروند خبرنگار میارجل با ارسال این ویدئو به ما از اقدام نا ایمن و غیر استاندارد اداره بندر چابهار گفت، کامیون های انتقال سنگ های چند تنی بندر برای طرح توسعه کار می کنند در حالی که این توسعه می تواند برای مردم خطر آفرین باشد و باید مسئولان نسبت به این مسائل حساس باشند.