انگار برای مردم عادی شده است که بسوزند وبسازند چرا مسئولین نسخه شفا بخشی نمی پیچند؛ آیا مسئولین مخابرات به ندای مردمان سرزمین گوش می کنند منتظر پاسخ مسولین هستیم گزارش ادامه دارد....

 

گزارش از امیر پیری