بارش های مونسونی در بلوچستان طغیان رودخانه های خروشان را در پی دارد؛ جوانان و نوجوانان با بی احتیاطی به دل امواج خروشان می‌زنند که منجر به بروز حوادثی تلخ و ناگوار شده و با غرق شدن‌شان خانواد‌ه‌ای داغدار می‌شود.

 

 

محمد هوتی پور