برنامه دیم په دیم میارجل میزبان اینفلوئنسرها و بلاگرهاست تا از خود و فالوورهایشان بگویند، در قسمت چهارم علی آسکانی مهمان این برنامه است......